بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش«بساک» (شرکت سهامی خاص)

شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش« بساک» در مرداد ۱۳۷۵ با هدف جذب و بکارگیری اصولی سرمایه‌های کوچک متعلق به آن دسته از مدیران و کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش که تابع مقررات بازنشستگی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز میباشند در منطقه آزاد کیش تحت شماره ۳۳۷ و با سرمایه ۲ میلیارد ریال به ثبت رسید و با توجه به موفقیتهای بدست آمده با افزایش سرمایه و در بعضی موارد مشارکت مستقیم صندوق آینده ساز استفاده مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده را نموده است.

سرمایه شرکت از ۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ به ۶۴۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۰ رسیده است و تعداد سهام شرکت متناسباً از دو میلیون سهم به ۶۴۴ میلیون سهم و تعداد سهامداران از ۵ نفر در سال ۱۳۷۵ به ۴۱۲۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است.