مبایعه نامه فروش واحد های مسکونی

05/05/92

  

به نام خــــــدا

«مبايعه نامه »

 

اين مبايعه نامه در جزيره زيباي كيش در تاريخ --------- با رعايت مواد 10 و 190قانون مدني فيمابين شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش «بساك» ثبت شده به شماره 337 به نمايندگي آقايان عبدالحسین ملک پورو عبدالحميد كاظمي سبزوار به نشاني : جزيره كيش- میدان هرمز-ابتدای جاده کرانه- پروژه کرانه کیش تلفن: 3-4459530 -0764 به عنوان فروشنده كه در اين مبايعه نامه «شركت» ناميده ميشود از يك طرف و آقاي/خانم، --------- فرزند ------ داراي شناسنامه شماره ---- متولد------ صادره از -------   كد ملي : …..

به نشاني: -------------------------------------- تلفن:-------- و همراه:----------- از طرف ديگر كه در اين مبايعه نامه «خريدار» ناميده ميشود با مشخصات و شرايط ذيل منعقد ميگردد:

تبصره: كليه اخطارها و مكاتباتي كه به نشاني فوق الذكر ارسال گردد، ابلاغ قانوني تلقي ميشود. هريك از طرفين پس از تغيير نشاني، مكلفند نشاني جديد خود را با نامه از طريق پست سفارشي ظرف مدت 5(پنج) روز براي اطلاع طرف ديگر ارسال دارند؛ در غير اينصورت نشاني قبلي، حقوقي و قانوني تلقي ميگردد و كليه ابلاغ ها به همان نشاني، منشاء قانوني خواهد داشت.

ماده 1- موضوع مبايعه نامه:

عبارت است از پيش فروش شش دانگ يك باب آپارتمان مسكوني ……خوابه در طبقه …… بلوك D به شماره ……….. به مساحت تقريبي ……….... مترمربع از مجتمع مسكوني ساحلي كرانه كيش( در دست احداث )در زميني به مساحت كل (عرصه) 55870 مترمربع و به شماره تفكيكي K4 واقع در نوار ساحلي جزيره كيش موضوع قرارداد شماره 580/83-87 مورخ 29/4/1383 بين سازمان منطقه آزاد كيش و «شركت» ، داراي پروانه ساختماني شماره3454/86 مورخ 2/8/1386 به انضمام يك واحد پاركينگ براساس نقشه هاي مصوب، با تجهيزات و متعلقات و منضمات مربوطه و با استفاده از مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و با مشخصات فني و مصالح مصرفي مطابق پيوست شماره (2) كه به تاييد خريدار رسيده و خريدار از كم و كيف مورد معامله مطلع گرديده است.

 

تبصره1: نقشه آپارتمان مورد معامله (پيوست شماره يك) جزء لاينفك مبايعه نامه بوده كه به تاييد خريدار رسيده است. مساحت يادشده در ماده فوق براساس صورت مجلس تفكيكي قابل افزايش يا كاهش ميباشد كه در اين صورت براساس مفاد تبصره ذيل ماده 2 اين قرارداد عمل خواهد شد.

 

تبصره 2: خريدار با پذيرش مفاد اين قرارداد و اطلاع از موضوع معامله، هر گونه خياري را به ويژه خيار رويت از خود سلب نمود.

تبصره3: عمليات ساختماني در عرصه k4   بر اساس پروانه ساختمان و اصلاحات و تغييرات احتمالي آتي توسط شركت ادامه خواهد يافت و خريدار حق هر گونه ادعا و اعتراض در مورد تعديلات احتمالي در سهم عرصه و مشاعات را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

 

ماده 2- مبلغ مبايعه نامه:

براساس ……………متر مربع مساحت مفيد آپارتمان و ………..مترمربع مساحت بالكن اختصاصي مربوطه (مبناي محاسبه هر متر مربع بالكن مربوط به هر واحد 3/2 «دو سوم» قيمت هر متر مربع مفيد واحد مسكوني مزبور ميباشد) از قرار هر متر مربع …..………………..ريال، ثمن كل مبيع عبارت است از ……………………………. (حروف)ريال كه به شرح ذيل محاسبه و مطابق پيوست شماره سه اين مبايعه نامه دريافت ميگردد:

تبصره : پس از اخذ پايان كار توسط شركت و تعيين مساحت قطعي واحدها بر مبناي صورت مجلس تفكيكي توسط اداره ثبت، اين مساحت ها مبناي تسويه حساب قرار خواهد گرفت و شركت يا خريدار ملزم به پرداخت مابه التفاوت به طرف مقابل براساس نرخهاي مندرج در اين قرارداد ميباشد.

 

ماده 3- نحوه پرداخت:

مبلغ كل مورد معامله مندرج در ماده 2 اين مبايعه نامه به شرح زير توسط «خريدار» در وجه «شركت» قابل پرداخت ميباشد :

1-3-   مبلغ   ……………………………… ريال در زمان انعقاد، به شرح پيوست شماره سه نقداً توسط خريدار در وجه شركت پرداخت ميگردد.

2-3-   مبلغ   …………………………………… ريال طي--- قسط مساوي ماهيانه به شرح پيوست شماره سه توسط خريدار در وجه شركت پرداخت ميگردد.

3-3- مبلغ ………………………………………… ريال در زمان تحويل واحد مسكوني موضوع مبايعه نامه به شرح پيوست شماره سه توسط خريدار در وجه شركت پرداخت ميگردد.

4-3-   مبلغ   ………………………………………… ريال در زمان انتقال سند رسمي واحد مسكوني موضوع مبايعه نامه با محاسبه مابه التفاوت موضوع تبصره ذيل ماده(2)، به شرح پيوست شماره سه توسط خريدار در وجه شركت پرداخت ميگردد.

 

ماده4- تعهدات خريدار:

1-4- خريدار اقرار مينمايد كه از آپارتمان در حال احداث و موقعيت آن در محل اجرا بازديد به عمل آورده و نسبت به ادامه ساخت و ساز ساير مستحدثات در محل احداث پروژه آگاهي كامل دارد؛ همچنين خريدار از نقشه، نحوه ساخت، كيفيت بنا و كليه مشخصات و متعلقات مربوطه اطلاع كامل دارد و با توجه به جميع جهات و با علم و اطلاع از مورد معامله نسبت به امضاي اين مبايعه نامه اقدام نموده است؛ حق هر گونه ادعا و اعتراضي را كه ناشي از عدم اطلاع عنوان كند، از خود سلب و ساقط مي نمايد.

تبصره1: مشخصات كلي ساختمان ها در پيوست 2 ذكر گرديده است.

2-4- خريدار قبل از تنظيم سند انتقال رسمي، حق واگذاري حقوق ناشي از اين مبايعه نامه را به هيچ وجه تحت عنوان هيچ قراردادي اعم از صلح، وكالت، هبه(معوض يا غير معوض) نخواهد داشت مگر از طريق شركت و با تنظيم الحاقيه مبايعه نامه كه در اين صورت كليه حقوق ناشي از مبايعه نامه به منتقل اليه انتقال يافته؛ چكهاي خريدار اول مسترد ميگردد و چكهاي جايگزين توسط خريدار دوم تامين خواهد شد.

شركت از بايت اين انتقال، كارمزدي معادل 5/0 (نيم) درصد كل مبلغ مبايعه نامه (حداكثر تا مبلغ بيست ميليون ريال) را از طرفين در يافت مي نمايد. چنانچه در اين خصوص تخلفي از سوي خريدار صورت پذيرد، شركت ميتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و بالتبع در مقابل منتقل اليه هيچ تكليفي به عهده شركت نخواهد بود.

3-4- خريدار تعهد و توافق نمود كه از زمان تحويل آپارتمان يا آگهي تحويل آپارتمان، مديريت و اداره مجتمع توسط شركت انجام پذيرد. بديهي است در اين صورت خريدار بقدرالسهم خود نسبت به پرداخت هزينه‌هاي شارژ و نگهداري از قبيل زيباسازي، گلكاري محوطه مجتمع، پرداخت هزينه هاي مصرفي آب، برق، روشنايي، استخر، سوخت مشاعات و هزينه هايي كه براي حفظ و نگهداري قسمت هاي تاسيسات، باغباني، نگهباني و پرداخت ميگردد، براساس قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه هاي اجرايي آن كه توسط شركت اعلام ميشود، اقدام خواهد نمود. شركت هيچ تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت.

تبصره 2: هر گونه مازاد دريافتي نسبت به هزينه هاي جاري در حساب پس اندازي ذخيره ميگردد تا در مواقع اضطراري مورد مصرف مجتمع قرار گيرد. در صورت تاخير در پرداخت حق السهم هزينه هاي شارژ در سررسيدهاي تعيين شده، هرماه 3% جريمه تاخير دريافت ميگردد. تكرار عدم پرداخت براي سه نوبت موجب سلب حق ارتفاق به ملك مربوط خواهد شد و كليه ديون پرداختي كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند.

4-4- مشاعات از قبيل راه پله ها، راهرو ها، پشت بام، لابي، اتاق نگهبان و انبارهاي عمومي مربوط به نگهداري وسايل مجتمع، به هيچ عنوان قابل استفاده اختصاصي براي مالكين واحدهاي مجتمع نخواهد بود.

5-4- در صورتي كه خريدار در موعدي كه اعلام ميشود، جهت تحويل واحد خود اقدام ننمايد شركت هيچگونه مسئوليتي جهت نگهداري از مورد معامله نداشته و پرداخت هزينه هاي عمومي مجموعه (شارژ) به عهده خريدار خواهد بود.

6-4- زمان تحویل آپارتمان طی دعوت گتبی به خریدار اطلاع داده میشود و خریدار موظف ومتعهد است ظرف مدت حد اکثر دو هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه کتبی نسبت به پرداخت مبلغ ................... ریال موضوع بند  3-3 مبایعه نامه وتحویل واحد اقدام نماید  بدیه است عدم اقدام خریدار در این خصوص مشمول ضمانت اجرا موضوع بند 3-6 مبایعه نامه خواهد بود .

7-4- خريدار با امضاي اين مبايعه نامه شرايط پرداخت مبلغ مورد معامله را مطابق با پيوست شماره سه، كاملاً پذيرفته و حق هر گونه اعتراضي را نسبت به آن از خود سلب مينمايد.

تبصره3: در تمام مواردي كه شركت حق فسخ دارد، هيچ نيازي به مراجعه به مراجع قضايي ندارد و تنها آگهي شركت براي فسخ كفايت مي كند. بديهي است در اين ارتباط خريدار حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مينمايد.

 

ماده 5-تعهدات فروشنده:

1-5- منظور از آماده بودن واحد مسكوني جهت تحويل، صرفاً قابل استفاده بودن آن ميباشد. آماده نبودن احتمالي قسمتهاي عمومي ساختمان يا بلوك هاي ديگر به منزله آماده نبودن  واحد واگذاري تلقي نميگردد.

2-5-هزينه برقراري انشعاب برق   به طور مستقل، انشعاب آب مشترك و يك خط تلفن مستقل براي هر واحد بر عهده شركت ميباشد.

تبصره1 : اجراي شبكه هاي آب، برق، فاضلاب و تلفن در محدوده زمين مجتمع و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوط به شبكه هاي عمومي يا احداث پست برق اختصاصي مطابق با ضوابط مربوطه به عهده شركت خواهد بود.

3-5- اخذ كليه مجوزهاي لازم و پايان كار مورد معامله و ارائه اسناد و مدارك مورد نياز جهت انتقال قطعي و تنظيم اسناد رسمي مالكيت به عهده شركت و پرداخت هزينه انتقال رسمي مورد معامله براساس تعرفه هاي دفاتر ثبت اسناد و

املاك كشور بالمناصفه به عهده طرفين ميباشد. شركت در اين راستا متعهد ميگردد حداكثر تا پايان اسفند ماه       سال 1393 تشريفات لازم را تدارك و  متعاقباً نسبت به انتقال قطعي اسناد مالكيت مورد معامله اقدام نمايد.

4 -5- شركت متعهد ميگردد مورد معامله را حداكثر تا تاريخ 29/12/1392 با تنظيم صورتجلسه، به خريدار تحويل نمايد.  اين تعهد در شرايطي معتبر است كه خريدار كليه تعهدات مالي مذكور در پيوست شماره سه مبايعه نامه را بطور كامل انجام داده باشد.

5-5- شركت متعهد ميگردد به ازاي هر ماه تاخير در تحويل مورد معامله ماهيانه مبلغي معادل نرخ سود سپرده يكساله بانك پارسيان به خريدار پرداخت نمايد.

6-5- شركت موظف است جهت انجام معامله و تنظيم سند رسمي به نام خريدار در موعد مقرر، مراتب را 15روز قبل كتباً توسط پست سفارشي به خريدار اطلاع داده و خريدار موظف است در تاريخ تعيين شده توسط شركت، جهت انجام اين موضوع در دفترخانه اسناد رسمي منتخب فروشنده حضور يابد.    

تبصره2: در صورت عدم حضور خريدار در تاريخ تعيين شده در بند (6) ماده (5) و عدم اعلام فسخ از ناحيه شركت، در تاريخ بعدي حضور خريدار كه توسط شركت اعلام ميگردد براي انتقال قطعي در دفترخانه اسناد رسمي، جريمه دير كردي معادل 3% الباقي ثمن معامله از خريدار دريافت ميگردد؛ انتقال قطعي منوط به پرداخت همزمان الباقي ثمن معامله و جريمه دير كرد خواهد بود.

 

ماده 6- شرايط فسخ مبايعه نامه:

1-6-   پذيرش انصراف از سوي شركت بصورت توافقي امكان پذير خواهد بود. در صورت پذيرش فسخ مبايعه نامه، كليه مبالغ پرداختي و مورد تعهد خريدار تا زمان درخواست فسخ با كسر 5% در اقساط مشابه مدت زماني كه پرداخت در تعهد خريدار بوده و بصورت مساوي به خريدار مسترد ميگردد و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب مي نمايد.

2-6- خريدار تعهد مي نمايد كه در كليه مواردي كه قسمتي يا تمام ثمن معامله بوسيله چك يا حواله پرداخت گرديده است. چك يا حواله‌ها در موعد مندرج در متن هر چك يا حواله داراي وجه در بانك محال عليه بوده و بدون هر گونه مشكل و ايرادي قابل وصول ميباشد و مي پذيرد كه اگر خلاف اين امر احراز گردد و حتي يك فقره از چك يا حواله ها از ناحيه بانك محال عليه منجر به صدور گواهي عدم پرداخت شود، شركت بتواند در صورت عدم پرداخت پس از يك اخطار و مهلت 10 روزه معامله را فسخ نمايد كه در اين صورت خريدار تنها محق است، مبالغ پرداختي و مورد تعهد تا زمان فسخ خود را پس از كسر 5% به عنوان خسارت شركت، دريافت دارد. در صورتي كه شركت مايل به بقاي معامله باشد، ميتواند نسبت به محاسبه زيان دير كرد به ماخذ 5% در ماه و وصول آن از تاريخ مندرج در متن چك يا حواله تا زمان وصول اقدام نمايد. شركت در انتخاب و اعمال هريك از اين دو طريق كاملاً مختار است و خريدار حق  هر گونه اعتراضي را در اين موارد از خود سلب و ساقط مي نمايد. ملاك احراز تخلف در اين موارد گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه خواهد بود.

3-6- چنانچه خريدار نسبت به هريك از مفاد اين مبايعه نامه تخلف نمايد موجبات فسخ مبايعه نامه براي شركت ايجاد شده و در اينصورت شركت ميتواند بدون مراجعه به مراجع قضايي، مبايعه نامه را فسخ و مورد معامله را به غير واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر، خريدار مستحق دريافت وجوه پرداخت شده و مورد تعهد خود، پس از كسر 5%  خسارت تا آن مقطع، خواهد بود.

تبصره1: شركت ميتواند باز پرداخت مبالغ پرداخت به خريدار را يكماه پس از فسخ قرارداد شروع نمايد.

تبصره 2 : در صورتی که فسخ قرارداد بعد از تحویل آپارتمان به خریدار صورت گرفته باشد شرکت محق به دریافت اجرت المثل آپارتمان به نسبت ایام تصرف خریدار علاوه بر خسارت پیش بینی شده در این ماده می باشد .

تبصره 3 : در صورتی  که آپارتمان تحویل خریدار شده باشد  و به دلیل نقض تعهدات قراردادی خریدار از سوی شرکت فسخ گردد  خریدار موظف و مکلف است حد اکثر ظرف 15 روز از زمان ابلاغ فسخ از سوی شرکت نسبت به تخلیه و تحویل آپارتمان اقدام نماید  عدم تحویل آپارتمان از سوی خریدار  شرکت را محق به دریافت خسارتی معادل سه برابر قیمت اجرت المثل آپارتمان از پرداختهای خریدار خواهد نمود و در صورت عدم تکافو مبالغ پرداختی خریدار  شرکت محق به دریافت مابقی خسارات از محل چکهای دریافتی از خریدار  یا سایر اموال خریدار خواهد بود.

ماده 7- فورس ماژور:

در صورت بروز هر گونه حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ، زلزله، عوامل طبيعي، بحران هاي امنيتي كه موجب توقف يا تاخير در اجراي پروژه گردد، مدت اجراي اين مبايعه نامه به همان نسبت افزايش مي يابد.

تبصره: در صورت تقاضاي فسخ از سوي خريدار در شرايط فورس ماژور مطابق با بند (1) ماده (6) اين مبايعه نامه عمل خواهد شد.

ماده 8- ساير شرايط:

1-8- ضمن عقد خارج لازم اين مبايعه نامه، اسقاط كافه خيارات از جمله خيار غبن ولو فاحش به جز در رابطه با شرايط مندرج در اين مبايعه نامه از طرفين به عمل آمد؛ لذا هيچ يك از طرفين حق نكول از هيچ كدام از مفاد اين مبايعه نامه را نخواهد داشت.

2-8- خريدار با امضاي ذيل اين نامه اقرار و اعتراف نمود كه ثمن معامله مندرج در ماده 2 اين مبايعه نامه فقط بابت ششدانگ ،  آپارتمان مورد معامله با حق استفاده از مشاعات داخل مجتمع بوده و خريدار هيچگونه وجهي بابت قسمتهاي ديگر مجموعه پرداخت ننموده و حقي نسبت به آنها ندارد.

3-8- طرفين موافقت نمودند در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراي مفاد اين مبايعه نامه موضوع مورد اختلاف را از طريق داور مرضي الطرفين حل و فصل نمايند. بديهي است راي داور قطعي و براي طرفين لازم الاتباع و لازم الاجرا ميباشد.

ماده 9- نسخ مبايعه نامه:

اين مبايعه نامه شامل 9 ماده، 22 بند و 12 تبصره و 3 پيوست بوده و در 2 نسخه متحد الشكل و متساوي الاعتبار تنظيم و در تاريخ ……………. به امضاي طرفين رسيده است كه يك نسخه از آن به انضمام پيوستها تحويل خريدار گرديد و یک نسخه ديگر نزد شركت باقي خواهد ماند.

 

 

امضاء خريدار                                                                     امضاء فروشنده

شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش «بساك»

پيوست شماره 3

مبلغ (ريال)

 

1- پيش پرداخت:چك/ حواله شماره

تاريخ

 

 

 -اقساط:

رديف

شماره چك/حواله

تاريخ

مبلغ

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

جمع اقساط....فقره

 

3-تعهد خريدار در زمان تحويل ملك

 

4- تعهد خريدار در زمان مبادله سند

 

جمع كل

 

ضمنا خریدارضمن  قبول تمامی شرایط ماده 6این مبایعه نامه  چک هائی بشرح جدول 1/3پیوست که بتائید خریدار و فروشنده رسیده و جزء لاینفک این مبایعه نامه میباشد  بابت ضمانت اقساط فوق  نزد شرکت قرارداده که پس از وصول اقساط مربوطه  فوق به خریدار مسترد گردد

توضیح : تفاوت مبلغ این جدول با مبلغ مندرج در بند 2-3 متن قرارداد ناشی از افزایش اقساط 24 قسط به 36 قسط میباشد که مورد تایید و تعهد خریدار قرار گرفت .

 

امضاء خريدار                                                                              امضاء فروشنده

 

پيوست شماره 2

 

مشخصات فني و مصالح مصرفي

 

1-      فونداسيون ساختمان از نوع بتن مسلح يكپارچه با شمع(شمع كوبي به تعداد 2400عدد به ارتفاع 15 متر)

2-      اسكلت ساختمان از نوع بتن مسلح.

3-      نماي ساختمان با تركيب سيمان ، سنگ، چوب و شيشه با طراحي ويژه و استثنايي.

4-      آسانسورها از نوع پكيج كاملا وارداتي WITTUR ايتاليا ، آلمان. سرعت M/S 6/1 (MRL)

5-      كف آپارتمانها HDF ،  موكت و سراميك مرغوب .

6-      كاشي سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانه ها تماماً از نوع درجه يك خارجي.

7-      شير آلات مصرفي مرغوب ايتاليايي (ريمر).

8-      ديوارهاي داخلي بتن گازي سبك مرغوب با مزيت عايق صوتي و حرارتي.

9-      درها، قفل، دستگيره و يراق آلات مربوطه به صورت پكيج كامل از نوع بسيار مرغوب.

10-   پنجره ها بصورت دوجداره از نوع UPVC پنج لايه باشيشه دوجداره و روكش آلومينيوم آلماني.

11-   كليد و پريزها از نوع درجه يك خارجي.

12-   كابينت آشپزخانه با مصالح تمام خارجي شامل بدنهMDF   و يراق آلات اتريشي، سينك، گاز روكابينتي و فر توكار، هود، مايكروويو، ماشين ظرفشويي، ماشين رختشويي، يخچال و فريزر از ماركهاي معتبر .

13-   چراغهاي داخل هر واحد از نوع خارجي متناسب با طرح داخلي.

14-   لوله كشي فاضلاب با توجه به آب و هواي منطقه از جنس پلي پروپيلن و سيستم پوشش  فيت  و لوله كشي سرد و گرم خارجي پنج لايه (Pex-al-Pex)‍.

15-   آبگرمكن برقي خارجي.

16-   سيستم تهويه مطبوع و هواي تازه (Fresh air)

17-   سيستم سرمايش و گرمايش از نوع DVM و اسپليت اينورتر هوشمند Smart inverter (60% صرفه جويي در مصرف انرژي) داراي فيلتر Full HD جهت جلوگيري از انتشارات ذرات آلرژي زا و گرد و غبار ، داراي سيستم شستوي اتوماتيك اوپراتور، قابليت كاركرد تا دماي 54 درجه سانتيگراد ، كاهش صدا و لرزش، افزايش طول عمر كمپرسور و بالا رفتن Cop دستگاه ، استفاده از بهترين موتور (BLDC) موجود در صنعت كه باعث افزايش راندمان ميشود.

18-   روشنايي كامل شامل چراغهاي ديواري و سقفي در تراسها و محوطه.

19-           كليه واحدها مجهز به سيستم كابل كشي جهت آنتن مركزي و اينترنت وايرلس ميباشد.

20-           سيستم اتوماتيك اعلام و اطفاي حريق.

21-           سيستم شوت و دپوي زباله.

22-           دسترسي به سيستم هوشمند BMS براي تعدادي از واحدها و راهروها شركت ABB .

23-           محوطه سازي با طراحي ويژه و پوشش گياهي سازگار و نور پردازي خاص.

24-           تمامي نماهاي عمومي با تجهيزات ويژه و نازك كاري عالي در حد استاندارهاي مرغوب و شناخته شده.

25-           محوطه سازي مجموعه مطابق طرح بعهده شركت ميباشد.

26-          سيستم برق اضطراري در مشاعات.

 

امضاء خريدار                                                                   امضاء فروشنده

 

شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش «بساك»

تیزر تبلیغاتی شهرک ساحلی کرانه

آخرین تغییرات

بخش مدیریت فروش

دفتر کیش:
میدان هرمز- بلوار حریره - انتهای بلوار - سمت راست - دفتر فروش شرکت بساک - کد پستی 7941745631
 شماره تماس دفتر فروش بساک  4 -44434001 - 076  و  91 - 44459590 -076               

تلفکس: 44459681 - 076